وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

تاريخچه طرح جامع مقصد كيش

تاريخچه طرح جامع مقصد كيش

- از سال ١٣٧٣ تا ١٣٧٩ سه مشاور گنو ، مشاور مناطق آزاد و پژوهش معماري - ارديبهشت سال ١٣٨٣ مهندسين مشاور Dress & Sommer از كشور آلمان و مشاور داخلي باوند - در تاريخ ٢٧/٤/٨٤ از تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گذشته است- دلايل عدم ابلاغ آن توسط شوراي عالي شهرسازي :- عدم پيگيري سازمان پس از تصويب با توجه به تغيير در مديريت سازمان - مشكل محدوده ميراث فرهنگي- عدم تطابق محدوده فعلي و قبلي ( سال ١٣٧٦)- مسجد ماشه( ٦٠٠٠٠ متر مربع در محدوده گل شرق كه در محدوده سال ١٣٧٦ بعنوان اثر فرهنگي ديده نشده بود)- نياز به تهيه ضوابط و مقررات كه راهبرد و راهنماي تحقق طرح است- طرح جامع پس از تصويب،در تاريخ ٨/٥/١٣٨٦ ابلاغ شده است