وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مباني شكل‌گيري طرح جامع

مباني شكل‌گيري طرح جامع

- مصوبه مورخ ١٢/٦/١٣٦٩ شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران - قانون مناطق آزاد - جايگاه طرحهاي ويژه 

طرحهاي ويژه عبارتست : از طرحهايي براي بخشهايي از كشور كه به علت وجود عوامل طبيعي يا ساخته شده و يا برنامه هاي جديد توسعه و عمران و تاثيراتي كه در منطقه حوزه نفوذ خود خواهد گذشت واجد ويژگي خاصي است.محل تصويب طرحهاي جامع و طرحهاي ويژه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد