وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مدیریت صنایع و بازرگانی

مدیریت صنایع و بازرگانی

معرفی مدیریت

در راستاي سياستهاي سازمان منطقه آزاد كيش بخش اهم ماموريت ها ذيل مديريت صنايع واگذارشده است كه عبارتند از:

1- برنامه ريزي و تدوين خط مشي كلي توسعه صنعت در منطقه

2- برنامه ريزي و هماهنگي و كنترل انجام امور مرتبط با شهركهاي صنعتي

3- برنامه ريزي و هماهنگي و كنترل انجام پژوهش هاي صنعتي

4- برنامه ريزي و هماهنگي و كنترل انجام امور پذيرش و ارزيابي طرحهاي صنعتي

5- برنامه ريزي و هماهنگي و كنترل انجام امور ساخت و بهره برداري طرحهاي صنعتي

6- برنامه ريزي و هماهنگي و كنترل انجام امور واگذاري زمين و ساختمان با كاربري صنعتي

7- برنامه ريزي و انجام مشاوره وراهنمايي به سرمايه گذاران در جهت انعقاد قرارداد

8- برنامه ريزي وهماهنگي براي بازاريابي و توسعه طرح هاي صنعتي