وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت برنامه و‌ بودجه

مديريت برنامه و‌ بودجه

شرح وظايف:

- تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان و شرکت‌هاي تابعه و تصويب آن در مراجع ذيربط و ذي‌صلاح

- تبادل موافقت‌نامه‌ها بر اساس بودجه‌هاي سالانه و تخصيص بودجه سازمان و شرکت‌هاي تابعه سازمان

- نظارت بر چگونگي اجراي بودجه‌هاي سالانه سازمان و شرکت‌هاي تابعه و تدوين و ارائه گزارشهاي ادواري و موردي

- استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و نظارت بر تخصیص اعتبارات

- طراحي نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرکت‌هاي تابعه سازمان

- تهيه و تدوين شیوه‌نامه‌ها، روش‌هاي اجرايي، گردش كارها و فرم‌هاي مورد نياز سازمان و شرکت‌های تابعه

- برنامه‌ریزی و هماهنگي جهت تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و نظارت بر اجرای آنها

- استقرار نظام آماری منطقه آزاد کیش