وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

طرح جامع چيست؟

طرح جامع چيست؟

- طبق قانون تغيير نام وزارت مسكن مصوب ١٦/٤/٥٣ :طرح جامع شهر عبارتست از طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني ، صنعتي ، بازرگاني ، اداري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي ، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين مي شود.طرح جامع راهبردي ( رويكردي جديد در طرح هاي توسعه شهري )طرح جامع راهبردي عبارتست از : يك سند انعطاف پذير و بلند مدت برنامه ريزي است كه راهنمايي براي توسعه آينده را فراهم مي آورد.- نگرش جديد در تهيه طرحهاي توسعه شهري - جايگزين ضابطه هاي خشك و كم انعطاف طرحهاي جامع كلاسيك