وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظایف :

شرح وظایف :

- انجام مكاتبات و ارتباطات درون و برون سازماني و پیگیری دستورات مديرعامل 

- برگزاری و اداره جلسات و ملاقات های مديرعامل

- برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره سازمان

- برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به مشاوران مدیرعامل

- تهیه و تدوین گزارش های مدیریتی

- برنامه ریزی بازدیدها، سفرها و ماموريت هاي داخلي و خارجي مديرعامل

- انجام تشریفات و ارائه خدمات به كليه ميهمانان و مدعوين مدير عامل

- نظارت و مدیریت بر تاسيسات، امكانات و تجهيزات مربوط به تشريفات سازمان

- مدیریت ارتباطات مردمي و امور ايثارگران منطقه