وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

هدفهاي عمومي جزيره كيش

هدفهاي عمومي جزيره كيش

- مقصد جزيره اي پيشتاز در ايران باشد و تجربة بي مانندي در زمينه هاي فرهنگي و محيط زيست پايدار ارائه دهد- دروازه اي به سوي سرزمين اصلي ايران باشد تا الگويي پايدار از حفاظت و انتقال آموزش، دانش و مهارت را عرضه دارد- به صورت مقصدي منطقه اي در خليج فارس و خاورميانه درآيد- يك منطقه آزاد فعال و از نظر تجاري متعادل باشد تا به سرمايه گذاران ملي و بين المللي و گردانندگان فعاليت ها فرصت هاي سودآوري ارائه نمايد و دروازه اي به سوي سرزمين اصلي باشد.