وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت فني و عمران شهري

مديريت فني و عمران شهري


- تهيه گزارشات فني و اجرايي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني

- ارزيابي مشاوران و پيمانکاران و عوامل فني و اجرايي طرحها و پروژه‌ها

- تهیه و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فنی و اجرائی

- برگزاري مناقصات پروژه‌هاي عمراني و انتخاب مشاور و رسيدگي به پيمان مربوطه در پروژه‌هاي عمراني

- تهيه و تنظيم اسناد مناقصات و قراردادهاي مهندسي و مطالعاتي و انجام هماهنگي لازم با مهندسين مشاور و واحدهاي ذيربط

ـ نظارت كمي و كيفي بر اجراي پروژه‌هاي عمراني منطقه

ـ ايجاد آرشيو فني و مستندسازي پروژه ها