وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

هدفها و مأموريت توسعه عمومي اقتصادي

هدفها و مأموريت توسعه عمومي اقتصادي

هدف عمومي توسعه اقتصادي دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار است و معيارهاي دستيابي به اين هدف به قرار زير است:- بازدهي مالي بالا و توانايي جذب بازارهاي جديد، تشويق به هزينه كردن بيشتر و كاهش خروج درآمدهاي اقتصادي- تأثير اقتصاد بيشتر بر توليد ناخالص داخلي، ايجاد مشاغل جديد، فعاليت هماهنگ با هدفهاي مناطق آزاد و سرزمين اصلي و ايجاد فعاليت هاي ريشه گرفته از فعاليت هاي اصلي- نوآوري و پويايي، در هماهنگي با هويت ويژه و يكپارچه جزيره؛ و دستيابي به هويت ويژه و يگانه جزيره و تثبيت آن