وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت اطلاعات جغرافيايي و شهرسازی

مديريت اطلاعات جغرافيايي و شهرسازی

شرح وظايف:

- بازنگري طرح جامع منطقه، پايش و ارزيابي اجرا در بخشهاي مختلف

- نظارت بر اجراي طرحهاي موضوعي و موضعي پيشنهادي طرح جامع با همکاري ساير حوزه هاي ذيربط

- تهيه و تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و كنترل كيفي ساخت و ساز شهري

- امكان سنجي و تعيين نيازها، طراحي پايگاه، آماده‌سازي، ساماندهي اطلاعات زمين محور و طراحي، استقرار و نگهداری  سيستم اطلاعات جغرافيايي سازمان

-  تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي مربوط به منطقه و ارائه خدمات نقشه اي به سازمان و شركت‌هاي تابعه

- تعيين محدوده ها و كاربريهاي مختلف منطقه براساس طرح جامع، تفصيلي

- انجام امور تفكيك و تجميع اراضي وصدور كروكي

- تهيه و جمع‌آوري نقشه‌هاي عين ساخت (ازبيلت) و رديابي تاسيسات زيربنايي جهت به‌روز‌رساني پايگاه داده