وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت نظارت برخدمات و مراکز گردشگري

مديريت نظارت برخدمات و مراکز گردشگري

- برنامه‌ريزي و نظارت جهت استانداردسازي و استقرار سيستم‌هاي مديريتي نوين در واحدهاي ارائه‌كننده خدمات و محصولات گردشگري

- همکاري در تهيه و تدوين مقررات، ضوابط، معيارها و دستورالعمل هاي مورد نياز بخش گردشگري به شركتها و مؤسسات وابسته و بخش خصوصي در كيش و نظارت بر اجراي آنها

- برنامه‌ريزي و انجام اقدامات نظارتي جهت بهبود، ارتقاء و اصلاح کيفيت خدمات گردشگري

- برنامه‌ريزي و كنترل اجراي مقررات، ضوابط، معيارها و استانداردهاي تدوين و ابلاغ شده

- بررسي گزارشات واصله از ارائه خدمات گردشگری و پيگيري نتايج بازرسي ها و شكايات از طريق مراجع ذيربط

- بررسي و تائيد درخواست‌هاي ايجاد، تاسيس و فعاليت واحدها و مراكز گردشگري بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه