وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

جامعه محلي

جامعه محلي

جامعه محليهدف دستيابي به توسعه اجتماعي پايدار جامعه محلي است و معيارهاي دستيابي به اين هدف به قرار زير است:

- بهبود پايه مهارتي در جامعه محلي

- بالا بردن سطح مهارت ها و انتقال امكانات فني و سرمايه اي به جامعه محلي

- افزايش آگاهي و احترام نسبت به جامعه محلي

محيط زيست هدف دستيابي به توسعه پايدار زيست محيطي است و معيارهاي رسيدن به اين هدف عبارت است از:

- تأثيرگذاري مثبت بر محيط زيست جزيره

- افزايش آگاهي و ارزش گذاري نسبت به محيط زيست جزيره