وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره املاك و مستغلات

اداره املاك و مستغلات

شرح وظایف:

- شناسايي و مميزي املاك و مستغلات متعلق به سازمان و مستند سازي اسناد و مدارك مربوطه

- تهيه و تنظيم، طبقه‌بندي، نگهداري و به‌روز رساني اسناد و مدارك مربوط به املاك و مستغلات سازمان و تقويم و ارزيابي املاك و مستغلات متعلق به سازمان و پيگيري اخذ اسناد مالكيت براي آنها.

- هماهنگي با واحدهاي ذيربط( معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري، معاونت توسعه مديريت)در خصوص رفع مشكلات قانوني و ثبتي املاك و مستغلات سازمان در مراجع ذيصلاح.

- تهيه كروكي‌هاي انفرادي بر اساس نقشه‌هاي اجرائي و اخذ نظريه كارشناسي (ارزيابي) بر اساس قوانين و مقررات مربوط به خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و مسئوليت رفع معارضين در اجراي كليه طرح‌هاي عمراني

- ارائه نظرات مشورتي در زمينه هدايت و راهبري سرمايه‌هاي غير منقول سازمان و واگذاري اراضي قابل بهره‌برداري با توجه به طرح جامع و برنامه‌ها و سياست‌هاي سازمان

- جمع‌آوري اطلاعات از تمامي حوزه‌ها و ساماندهي كليه اطلاعات جمع‌آوري شده با هدف سازماندهي مطالبات احتمالي اعم از بهاء مورد معامله، اجور معوقه خسارات مقرر در قراردادها، مال‌الاجاره، خلع يد و استرداد ابنيه و مستحدثات به سازمان و هماهنگي با ساير معاونت‌ها جهت تبديل به احسن اينگونه اماكن

- نظارت و پيگيري بر وصول درآمدهاي معوقه و جاري با هماهنگي با حوزه معاونت توسعه مديريت .

- انجام ساير امور مربوط حسب دستور رياست سازمان