وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظایف :

شرح وظایف :

- بررسی و اعلام نظر در تهيه و تنظيم قراردادها، مبايعه نامه ها و اسناد تعهدآور حقوقي 

- انجام امور اقامه، طرح و پاسخ به دعاوي له و عليه سازمان، تهيه لوايح حقوقي مربوطه و پيگيري وصول مطالبات و قراردادها

- انجام امور حقوقی تحديد حدود، تفكيك، ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك و اراضی متعلق به سازمان و ساير اشخاص ثالث و نقل و انتقال، توقيف و ترهين اسناد مالكيت صادره

- حضور در محاكم و مراجع عالي قضايي، نهادهاي تقنيني و اجرايي جهت اعلام ديدگاه هاي حقوقي سازمان

- ارائه گزارشات كارشناسي، نظرات، پيشنهادات و مشورتهاي حقوقي

- بررسی و اعلام نظر در زمینه قوانین، آیین نامه ها، شیوه نامه های مرتبط با وظایف و مسئولیتهای سازمان 

- هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي شركت‌هاي تابعه

- انجام امور مرتبط با ثبت شرکتها و مالکيت‌هاي صنعتي در منطقه آزاد کيش