وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

هدف‌هاي توسعه اي كيش (طرح جامع مقصد)

هدف‌هاي توسعه اي كيش (طرح جامع مقصد)

- ايجاد تصوير و هويتي منحصر به فرد براي جزيره كيش تحت عنوان باغ ايراني در خليج فارس- محيطي مناسب براي سرمايه گذاري هاي اقتصادي با تاكيد بر گردشگري و تجارت - توسعه كالبدي با حفظ پايداري زيست محيطي ، اقتصادي و اجتماعي - توسعه گردشگري در مفهوم وسيع براي جذب انواع مسافر به جزيره- توسعه منابع انساني با آموزش علوم و مهارت ها - نهادينه كردن مديريت مشاركتي و بهره گيري بهينيه از منابع طبيعي ، انساني و اقتصادي 

باغ ايراني جزيره كيش جلوه هاي زير را دارد:- محيط طبيعي جزيره آكنده از درختان، گياهان و پارك هاي سرسبز است بخشي ساخته انسان و بخشي ديگر با رشد طبيعي.- مكاني است دلپذير براي ديدارها و قدم زدن با دوستان و بستگان.- مكاني فرهنگي با ميراث تاريخي و حتي فضايي براي آرامش روحي است.- فضايي است تعريف كننده خانه ها و مكان هايي كه پيرامون آن واقع شده اند.- تصويري طبيعي به ساختار شهري جزيزه ارائه مي كند.- وحدت ميان انسان و طبيعت را به نمايش مي گذارد، جايي كه انسان با رعايت طبيعت به توسعه و شكل دادن آن به روشي تواضعانه و پايدار مي پردازد.- تصويري بسيار بارز و كامل است كه به آساني مي توان آن را براي تبليغ و بازاريابي به كار بست.- تصويري كه بهره برداران نهايي بتوانند به سرعت آن را دريافت كنند و از نظر احساسي پذيراي آن باشند.- ازاين تصوير باغ ايراني هويت كلي جزيره حاصل مي شود كه همه موضوعات مرتبط و شخصيت واحد جزيره به عنوان مقصد مي بايست در همه سطوح اجرايي، مديريتي و تبليغات و دربخشهاي مختلف اقتصادي پيگيري شود.