وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

راهبردها و اهداف اقتصادي و گردشگری و مفهوم دروازه ای

راهبردها و اهداف اقتصادي و گردشگری و مفهوم دروازه ای

مفهوم دروازه ايتصوير دروازه اي براي كيش مفهومي دو گانه دارد، هم براي خارجي هايي كه از طريق دروازه كيش وارد ايران مي شوند ، كاربرد دارد و هم براي اهالي سرزمين اصلي.ايرانيان از سرزمين اصلي مي توانند وارد جزيره شوند آموزش نظري و عملي ببينند، مدرك بسيار معتبري دريافت كنند و از طريق اين دروازه به سرزمين اصلي بازگردند.

راهبردها و اهداف گردشگري (محور اصلي)

- مقصد گردشگري جزيره اي با كيفيت ممتاز براي مسافران سرزمين اصلي ايران- مقصد گردشگري منطقه اي در خليج فار س و خاورميانه

- مقصد گردشگري بين المللي در بين مسلمانان جهان

با ايجاد:

- مقصدي براي ورزش ، انواع فعاليت ها و گذران تعطيلات 

- كانوني براي برپايي كنفرانس ها ، كنگره ها ، نمايشگاه ها و ديگر رويدادها در شمال خليج فارس 

- مقصدي فعال در سرتاسر سال با تركيبي مطلوب از گردشگران و صاحبان كسب و كار و تجارت و ...

- بهشتي براي خانواده ها و كودكان

- مقصدي براي برگزاري مراسم و جشنواره ها ، ملاقات ها و ... 

راهبردها و اهداف اقتصادي

نظام سرمايه گذاري همراه با تسهيلات:

- فرصت هايي براي فعاليت هاي اقتصادي با بازدهي بالا - ايجاد مشاغل نوين

 - فرصتي براي توسعه حداكثر صنايع جنبي  

- فرصتي براي خارجي ها جهت سرمايه گذاري در سرزمين اصلي

- فرصتي براي جلب ، دانش فني ، آموزش عالي و مهارت ها و انتقال آنها به سرزمين اصلي 

راهبردها و اهداف محيط زيست

- ترويج گردشگري زيست محيطي 

- ارتقاء يافتن به سطح كارآمدترين نحوه استفاده از منابع طبيعي 

- برقراري تعادل ميان توسعه شهري و حفاظت زيست محيطي در چارچوب شاخص ها و محورهاي توسعه پايدار 

محدوديتها ي پيشنهاد طرح توسعه ساختاري:

- زمينهاي حفاظت شده (زيست محيطي ، زيستگاه و ...)

- محدوده ميراث فرهنگي - محدوده پروازي 

- ساخت و ساز هاي انجام شده (به ويژه فرودگاه ؛ بندرگاه ؛ تاسيسات زيربنائي ؛ نيرهاي نظامي ) - تعهدات سازمان

- ميزان فضاي ذخيره مورد نياز بعد از سال افق ١٤٠٤

مباني اصلي مورد استفاده در طرح توسعه ساختاري

- رعايت اصول شهرسازي و برنامه ريزي شهري

 - بهينه كردن ساخت و ساز به لحاظ شهري و سيماي شهري 

- شرايط اقليمي

- پتانسيلهاي گردشگري 

- داشتن دسترسي به نقاط كل جزيره (رينگ دور جزيره)

- سازمان اجرايي و نظارتي طرح در سازمان منطقه آزاد كيش- هيئت عالي نظارت

- شوراي شهرسازي و معماري كيش

- مديريت طرح جامع

- رويه تغيير ، اصلاح ، بازنگري و دقيق سازي برنامه ها ، طرح و ضوابط و مقررات

- ساير ضوابط ، مقررات و آيين نامه هاي لازم الرعايه 

تحقق اهداف طرح جامع منوط به: 

- تهيه طرحهاي موضوعي و موضعي 

- تهيه ضوابط و مقررات اجراي طرحهاي فوق ( شهرسازي و برنامه ريزي)

- تدوين برنامه زمانبندي توسعه طرحهاي فوق

بخشي از طرحهاي موضوعي و موضعي داراي اولويت 

طرحهاي موضوعي: 

- تهيه طرح و برنامه ريزي تاسيسات زيربنائي جزيره شامل آب ، برق ، فاضلاب ، گاز ، مخابرات 

- تهيه طرح جامع مديريت يكپارچه سواحل 

- تهيه طرح و برنامه ريزي بندرگاه و فرودگاه - تهيه طرح و برنامه ترافيك جزيره

- مديريت طرح جامع و برنامه ريزي پسماند

- تهيه طرح و برنامه ريزي ايجاد شهركهاي صنعتي

 - تهيه طرح و برنامه ريزي توسعه فضاي سبز 

طرحهاي موضعي:- طراحي و ساخت پارك جنگلي و باغ بوتانيك

- طراحي و توسعه فضاهاي تفريحي

 - طراحي و ساخت شهرك دانشگاهي

- تهيه طرح و برنامه اجرائي جهت استقرار كاربري صنعتي در اراضي ١٠٠ هكتاري

- تعيين ضوابط و مقررات شهرسازي براي شهركهاي مسكوني