وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت توسعه منابع انساني

مديريت توسعه منابع انساني

شرح وظايف:

- انتخاب و گزينش نيروي انساني، تخصيص پست هاي سازماني، تهيه و نگهداري پرونده‌هاي پرسنلي، كنترل حضور و غياب و كاركردهاي ماهانه كاركنان و صدور احكام استخدامي و اداري

- تامين خدمات بيمه اي و درماني و امور رفاهي كاركنان

- اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل (تعريف شغل و شاغل، تعيين شرايط احراز، ‌و ...)

- راهبری کمیته منابع انسانی سازمان و نظارت بر فعالیت کمیته منابع انسانی شرکتهای تابعه

- انجام امور ثبت، نگهداري، توزيع نامه‌هاي اداري، پرونده‌ها و ارسال مراسلات سازمان

- اهتمام در ایجاد فضای انگیزشی، افزايش بازدهي و اثر بخشي كاركنان سازمان با همكاري ساير حوزه‌هاي ذيربط

- برنامه‌ريزي و اجرای دوره‌هاي آموزشي مورد نياز سازمان و شرکتهاي تابعه

- تهيه و تدوين اولويت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي سازمان و اجراي آنها با توجه به سياست‌ها و برنامه‌هاي سازمان

- راهبري مرکز اسناد و کتابخانه تخصصي سازمان