وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظایف :

شرح وظایف :

- انجام وظایف و مسئولیتهای مرتبط با «مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد»

- تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور برابر ضوابط و مقررات مربوطه

- بازرسي از واحدها و مراکز مختلف جهت نظارت بر اجراي قوانين کار

- شناسائي و مطالعه وضعيت كار و اشتغال در منطقه، تهيه گزارش و ارائه راهكارهاي لازم

- تدوین آمار و اطلاعات كار و اشتغال در كيش و محاسبه شاخص‌هاي لازم

- رسيدگي به شكايات و درخواست‌هاي مرتبط و پيگيري از طريق مراجع ذيربط