وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مدیریت بازرگانی

در راستاي اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي و به منظور تسهيل و فعال تر شدن امور بازرگاني و تجارت در منطقه آزاد كيش، مديريت بازرگاني با قرارگرفتن در چارت سازماني معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است.

مدیریت بازرگانی

معرفی مدیریت

در راستاي اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي و به منظور تسهيل و فعال تر شدن امور بازرگاني و تجارت در منطقه آزاد كيش، مديريت بازرگاني با قرارگرفتن در چارت سازماني معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است.

•واحدهاي مستقر در مديريت بازرگاني عبارتند از :
-  اداره صدور، كنترل و نظارت برمجوز هاي فعاليت اقتصادي

-  اداره بازرگاني و تنظيم بازار

-  اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي

•شرح وظايف کلي مديريت بازرگاني :
 
- برنامه ريزي و تدوين خط مشي بازرگاني در منطقه

- برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل امور صدور مجوز هاي فعاليت اقتصادي

-  برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل امور پايانه ها وگمركات منطقه

-  تهيه و تدوين پذيره هاي صدور مجوز فعاليت اقتصادي و كارت ورود كالا

-  تهيه مقررات و ضوابط بازرگاني از جمله تعرفه هاي بازرگاني

-  برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل امور مرتبط با نظارت و هدايت تشكل هاي صنفي

-  تدوين طرحها و مطالعات مرتبط با فعاليت هاي بازرگاني در منطقه

-  تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي موردنياز طرحها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري

-  ارائه خدمات ثبت اشخاص حقوقي و انجام تصميمات و تغييرات آنها

-  كنترل و نظارت بر ارائه مطلوب كالا و خدمات

-  مقابله و برخورد با هر گونه تخلف صنفي و تعيين راهكارهاي لازم جهت ايجاد فضاي مطلوب خدمات رساني