وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مدیریت محيط زيست

مدیریت محيط زيست

شرح وظايف:

- برنامه ريزي جهت ساماندهي مديريت زيست محيطي و ايجاد سيستم نظارتي جهت كنترل اجراي قوانين و مقررات زيست محيطي.

ـ همكاري با مديريت GIS جهت استقرار نظام مديريت اطلاعات زيست محيطي و ارائه برنامه پايش براي ارزيابي روند تغييرات.

ـ برنامه ريزي و كنترل شناخت مسائل و مشكلات زيست محيطي فعلي و آتي به منظور كنترل و كاهش تخريب محيط زيست و ارائه پيشنهادات جهت ترميم مناطق و زيستگاههاي آسيب ديده به معاونت عمراني و زيربنايي.

ـ برنامه ريزي و كنترل بررسي زيست محيطي پروژه هاي توسعه اي شامل " عمراني ، صنعتي و گردشگري" و ارزيـــابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي فوق الذكر و ارائه پيشنهادات جهت كنترل آلودگيها و حفظ محيط زيست منطقه در مرحله "تصميم گيري، اجرا و بهره برداري" و ارائه گزارش به معاونت عمراني و زيربنايي.

ـ برنامه ريزي و كنترل جهت ارزيابي و ارائه پيشنهادات در جهت حفظ فضاي سبز منطقه با همكاري مديريت فني و عمران شهري.

- ارائه برنامه و راهكارهاي اجرايي جهت ساماندهي مديريت زيست محيطي و ايجاد سيستم نظارتي جهت كنترل اجراي قوانين و مقررات زيست محيطي موجود در كليه فعاليتهاي جاري اعم از تصفيه فاضلاب ، دفع زباله ، بازيافت و ...

ـ بررسي و تهيه گزارشات لازم در زمينه استقرار نظام مديريت اطلاعات زيست محيطي و ارائه برنامه پايش براي ارزيابي روند تغييرات.

ـ شناخت مسائل و مشكلات زيست محيطي فعلي و آتي به منظور كنترل و كاهش تخريب محيط زيست و ارائه پيشنهادات جهت ترميم مناطق و زيستگاههاي آسيب ديده.

ـ بررسي زيست محيطي پروژه هاي توسعه اي شامل " عمراني ، صنعتي و گردشگري" و ارزيـــابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي فوق الذكر و ارائه پيشنهادات جهت كنترل آلودگيها و حفظ محيط زيست منطقه در مرحله "تصميم گيري ، اجرا و بهره برداري" و ارائه گزارشات لازم

ـ انجام اقدامات لازم جهت توسعه و ترويج فرهنگ حفظ محيط زيست و جلب مشاركتهاي مردمي با جلب همكاري واحدهاي ذيربط.

- نظارت فني بر اجراي پروژه ها و طرحهاي مرتبط با حفظ محيط زيست منطقه.

ـ ارزيابي و ارائه پيشنهادات در جهت حفظ فضاي سبز منطقه.

- انجام ساير امور محوله از سوي معاونت.