وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مدیریت امور اجتماعی

مدیریت امور اجتماعی

شرح وظايف:

- تامين نظم اجتماعي، امنيت شهروندان، سرمايه‌گذاران و جهانگردان، حمل و نقل شهري و ترافيك با همکاري نهادها و حوزه‌هاي ذيربط

- هماهنگي با وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري منطقه

- انجام امور مرتبط با تشكيل و برگزاري شوراهاي اداري و همچنين ايجاد ارتباط با مقام‌هاي سياسي و مذهبي منطقه

- برنامه‌ريزي جهت ارتقاء وضعيت اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي بانوان و اجراي برنامه‌هاي حمايتي و توانمندسازي آنان

- راهبری امور اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

- توسعه نهادهاي مدني مانند تشكل‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي، اتحاديه ها و انجمن‌ها

- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام امور دامپزشکي با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه

- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام امور غله با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه