وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مدیر امور مالی

مدیر امور مالی

- انجام امور مرتبط با نظام مالي سازمان از قبيل: پرداختها، دريافتها، اسناد مالي، تنظيم دفاتر قانوني، تهيه گزارشات سالانه، تخصيص اعتبارات و انعقاد قرارداد

- كنترل و تائید مدارك و اسناد مربوط به پرداختهاي مالي

- كنترل و تائید مدارك و اسناد مربوط به دریافتی های سازمان

- تنظيم و نگهداري دفاتر مالي سازمان، دفتر معين و دفتركل، استخراج اطلاعات و تهيه گزارش‌هاي مالي، حساب سود و زيان و ترازنامه

- هماهنگ‌سازي سرفصل حساب‌هاي واحدها و شرکت‌هاي تابعه با سازمان

- حفظ و نگهداري اموال و ملزومات اداري و مصالح، ابزار و وسائل خريداري شده در انبار و پياده‌سازي سيستم سفارشات و نگهداري موجودي