وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظایف :

شرح وظایف :

- انجام حسابرسي سازمان و شرکتهاي تابعه برابر استانداردها، ضوابط و مقررات مربوطه

- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاري مجامع عمومي و فوق العاده سازمان و شركت‌هاي تابعه

- بررسي گزارشات بازرس قانوني و حسابرس مستقل سازمان و كليه شركت‌هاي  تابعه سازمان و تهيه و تدوين گزارش تحليلي

- پیگیری اجراي مصوبات مجامع سازمان و شركت‌هاي تابعه

- بررسی انطباق مصوبات مجامع با ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد اساسنامه

- ارائه نظرات کارشناسی در زمینه اساسنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و شیوه‌نامه های مرتبط با حسابرسي داخلی و امور مجامع

- ارائه گزارشات تخصصي در مورد سيستم‌هاي مختلف حسابداري و حسابرسي موجود در سازمان و شرکت‌هاي تابعه

- سایر مسئولیت‌های مندرج در منشور فعالیت حسابرسی داخلی و انجام امور مرتبط با کمیته حسابرسی سازمان