وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

جزایر اقماری

جزایر اقماری

- همکاری در تدوین برنامه های توسعه جزایر اقماری و اجرای آنها

- نظارت بر اجراي فعاليت‌هاي زير بنايي و عمرانی جزاير اقماري با هماهنگي با ساير حوزه هاي ذيربط

- شناسايي و معرفي ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و جاذبه‌هاي جزاير اقماري در جهت جذب سرمايه‌گذاري و گردشگران به جزاير  با هماهنگي با ساير حوزه هاي ذيربط

- همکاری با حوزه‌های ذیربط جهت توسعه گردشگری پایدار در جزایر اقماری

- برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي با نهادها و دستگاههاي اجرایی ذيربط و مسئول در راستاي توسعه پايدار جزاير اقماري