وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره امور دفتري

اداره امور دفتري

شرح وظايف:

- تشكيل و اداره دبيرخانه (عادي و محرمانه) دفتر مديرعامل به منظور حفظ، نگهداري و دسترسي سريع به اسناد و مكاتبات مربوط به مديرعامل سازمان

- اعمال كنترلهاي لازم جهت ثبت مشخصات مربوط به نامه ها و مراسلات وارده به دبيرخانه و همچنين تفكيك نامه ها و اتخاذ ترتيبات لازم جهت ارجاع آن به واحدهاي ذيربط.

- كنترل دقيق بر عدم خروج مدارك و اطلاعات از دبيرخانه به خارج از سازمان.

- اتخاذ تدابير لازم جهت گردش صحيح مكاتبات و حصول اطمينان نسبت به اعاده، ضبط و نگهداري مدارك و نامه ها پس از خاتمه اقدامات لازم.

- انجام امور مربوط به مكاتبات درون و برون سازماني مديرعامل.

- برقراري ارتباطات تلفني مديرعامل با واحدهاي درون سازماني و كليه مراجع، مسئولين ، مديران و دستگاههاي اجرايي برون سازماني .

- برقراري ارتباط مشاوران با مديرعامل و پيگيري امور مربوط به آنان .

- انجام امور مربوط به پيگيري دستورات مديرعامل از كليه سطوح ستادي سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه تا حصول نتيجه.

- تلخيص كليه گزارشهاي ارسالي جهت مديرعامل سازمان به منظور سهولت در امر مطالعه مديرعامل و گردش سريع گزارشها در جهت بروز نمودن آنها در گردش مكاتباتي دفتر.

- انجام امور مربوط به بازديد مديرعامل از روند اجراي طرحها و پروژه‌هاي در دست انجام در سطح كيش.

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت.