وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت امور زيربنايي

مديريت امور زيربنايي

شرح وظايف:

ـ برنامه ريزي و كنترل اجراي صحيح پروژه هاي زيربنايي از نظر كيفي و كمي و ارائه گزارش هاي ادواري به معاونت عمراني و زيربنايي (شامل كنترل پروژه، بررسي صورت وضعيتها، مشخصات فني و ... ).

ـ بررسي معضلات حقوقي پروژه ها با همكاري واحدهاي ذيربط و ارائه گزارشات لازم به معاونت عمراني و زيربنايي.

ـ برنامه ريزي و كنترل مستند سازي پروژه هاي تاسيسات زيربنائي توسط شركتها و ارسال آنها به مديريت فني و عمران شهري جهت ايجاد آرشيو فني.

ـ شركت در كميسيون معاملات و انجام تجزيه و تحليلهاي لازم و اعلام‌نظر به معاونت عمراني و زيربنايي.

- نظارت بر عملكرد مديران فني و اجرائي شركتهاي مرتبط با تاسيسات زيربنائي و اعلام نظر به معاونت عمراني و زيربنايي.

ـ ارزيابي عملكرد پيمانكاران و دستگاه نظارت مرتبط با تاسيسات زيربنائي و اعلام به مديريت فني و عمران شهري.

ـ برنامه ريزي جهت تهيه و تدوين ضوابط و مقررات پروژه هاي تاسيسات زيربنائي و ارسال آن به معاونت عمراني و زيربنايي جهت بررسي و تائيد و ابلاغ.

ـ همكاري در انجام برگزاري مناقصات مهندسي و انتخاب مشاور و رسيدگي به پيمان مربوطه در پروژه هاي تاسيسات زيربنائـي در طول قرارداد تا تحويل قطعي كار از مشاور با گروه پيمان و رسيدگي.

- تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت.

ـ نظارت فني بر اجراي صحيح پروژه هاي زير بنايي از نظر كيفي و كمي و ارائه گزارشهاي ادواري به معاونت عمراني و زير بنايي(شامل كنترل پروژه، صورت وضعيتها، مشخصات فني و ...).

ـ پيگيري مستند سازي پروژه هاي تاسيسات زيربنائي توسط شركتها و ارائه گزارشات مربوطه به معاونت جهت اقدام لازم.

ـ تهيه گزارشات كارشناسي در زمينه نواقص و مسائل تاسيسات زير بنايي موجود در راستاي توسعه و تكميل آنها.

ـ ارائه پيشنـهادات و همكاري در راستاي تهيه طرحهاي تفصيلي با مدير طرح جامع و پروژه هاي خاص.

ـ تهيه و تدوين گزارشات لازم در زمينه ضوابط و مقررات پروژه هاي تاسيسات زيربنائي و ارسال آن به مديريت جهت ارائه به معاونت عمراني و زيربنايي جهت بررسي و تائيد و ابلاغ.

ـ ارزيابي و بررسي وضعيت موجود پروژه هاي تاسيسات زيربنائي و ارائه پيشنهاد جهت كاهش زمان و افزايش كيفيت كار پروژه هاي مذكور.

- انجام ساير امور محوله از سوي معاونت.