وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت طرح جامع و اطلاعات جغرافيايي

مديريت طرح جامع و اطلاعات جغرافيايي

شرح وظايف:

ـ برنامه ريزي جهت ارزيابي طرح جامع منطقه در بخشهاي مختلف و ارائه پيشنهادات در جهت رفع ابهامات و نواقص و مشكلات موجود طرح.

ـ برنامه‌ريزي و كنترل تهيــه طرحهاي جامع و تفضيلي آب و برق، فاضلاب، توسعه شهري، مديريت يكپارچه سواحل و محيط زيست، فرودگاه، بندرگاه، ورزش و مجموعه‌هاي تفريحي و توريستي در قالب و چهارچوب طرح جامع كلي منطقه و ضمن اخذ نظرات و پيشنهادات شركتها و مؤسسات تابعه زير نظر كميته هاي فني تعيين شده توسط معاونت عمراني و زيربنايي.

ـ برنامه ريزي و كنترل تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي موضوعي يا موضعي بر طبق نظر معاونت عمراني و زيربنايي ( از قبيل منطقه مصنوعي و باغ بوتانيك و ... )

- پاسخ به استعلام‌ها در زمينه مطابقت و هماهنگي طرحها و پروژه‌هاي مختلف با طرحهاي جامع و تفصيلي.

- بررسي و تهيه گزارشات كارشناسي از اجراي طرح جامع منطقه در بخشهاي مختلف و ارائه پيشنهادات در جهت رفع ابهامات و نواقص و مشكلات موجود طرح .

ـ نظارت بر تهيــه طرحهاي جامع و تفضيلي آب و برق ، فاضلاب ، توسعه شهري ، مديريت يكپارچه سواحل و محيط زيست ، فرودگاه ، بندرگاه ، ورزش و مجموعه هاي تفريحي و توريستي در قالب و چهارچوب طرح جامع كلي منطقه و ضمن اخذ نظرات و پيشنهادات شركتها و مؤسسات تابعه زير نظر كميته هاي فني تعيين شده توسط معاونت عمراني و زيربنايي.

- بررسي و ارائه گزارشات كارشناسي در زمينه هماهنگي و مطابقت اجراي طرحها و پروژه هاي مختلف با سياستها و راهكارهاي تعيين شده در طرحهاي جامع و تفصيلي.

- برنامه ريزي جهت مطالعات امكان سنجي و تعيين نيازها، طراحي پايگاه، آماده سازي و ساماندهي اطلاعات زمين محور.

- تعيين استراتژي طراحي سيستم اطلاعات جغرافيايي سازمان.

- برنامه ريزي و كنترل طرح و نگهداري سيستم هاي اطلاع رساني جغرافيايي (IMS) در محيط اينترانت سازمان و شركتهاي تابعه

- برنامه ريزي و كنترل تهيه اطلاعات زمين مبنايي جهت تهيه اطلسهاي اطلاع‌‌رساني منطقه كيش (جغرافيايي، سياحتي، پوشش گياهي و ...)

- برنامه ريزي و كنترل طراحي و ايجاد پايگاه داده توپوگرافيك و مطالعه نيازها در حوزه اطلاعات مكاني و ورود و به روز رساني اطلاعات مكاني به پايگاه داده توپوگرافيك.

- برنامه ريزي و كنترل اطلاعات مبتني بر مكان متناسب با نياز سازمان و شركتهاي تابعه

- برنامه ريزي و كنترل ارائه خدمات نقشه اي به مجموعه مديريتهاي داخل سازمان و شركتهاي تابعه.

ـ همكاري در انجام برگزاري مناقصات‌مهندسي و انتخاب مشاور و رسيدگي به پيمان مربوطه در پروژه‌هاي اطلاعات جغرافيايي و نقشه برداري در طول قرارداد تا تحويل قطعي كار از مشاور با گروه پيمان و رسيدگي.

- نظارت و كنترل فني مدارك ارائه شده در بخش سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي.

ـ برنامه ريزي و كنترل تعيين محدوده ها و كاربريهاي مختلف منطقه براساس طرح جامع، تفصيلي و نيازهاي مقطعي براساس مصوبات شوراي شهرسازي.

- برنامه ريزي و كنترل انجام امور تفكيك و تجميع اراضي وصدور كروكي.

- برنامه ريزي و كنترل تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي مربوط به اراضي و املاك طبق كاداستر و طرح جامع مصوب.

- برنامه ريزي و كنترل تهيه و جمع‌آوري نقشه هاي عين ساخت (ازبيلت) و رديابي تاسيسات زيربنايي جهت به روز رساني پايگاه داده توپوگرافيك.

- نظارت برپياده سازي طرحهاي تاسيسات زيربنايي.

- برنامه ريزي و كنترل انجام امور تحويل زمين و طرحهاي مميزي زمين.

- برنامه ريزي و كنترل كارتوگرافي و توليد نقشه ها و تهيه دستورالعملها و استانداردهاي به روزآوري و ساماندهي نقشه ها.

- تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت.

- انجام ساير امور محوله از سوي معاونت