وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت برنامه و‌ بودجه

مديريت برنامه و‌ بودجه

شرح وظايف:

- انجام اقدامات لازم در خصوص چگونگي تهيه و تنظيم لوايح بودجه سنواتي سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه.

- انجام مقدمات لازم جهت تدوين لايحه بودجه سازمان از حيث منابع درآمدي و هزينه اي شامل بودجه حوزه مركزي و كليه شركتهاي تابعه و اخذ تصويب رياست هيات مديره و مدير عامل سازمان.

- انجام اقدامات لازم جهت تخصيص بودجه حوزه مركزي و شركتها و مؤسسات تابعه بر اساس دستورالعمل تخصيص.

- انجام اقدامات لازم جهت تدوين و استقرار نظام جمع آوري، پردازش و نگهداري آمار و اطلاعات منطقه بر اساس برنامه ها و نيازهاي اطلاعاتي سازمان.

- هماهنگي با واحدهاي حوزه مركزي و شركتها و مؤسسات تابعه جهت جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در قالب و چارچوب‌هاي تعريف شده

- طراحي نمودار سازماني حوزه مركزي و شركتها و مؤسسات تابعه .

- طراحي تشكيلات تفصيلي حوزه مركزي و شركتها و مؤسسات تابعه .

- انجام مطالعات مستمر در خصوص بهبود و تحول در سيستم‌ها و روش‌هاي انجام كار در سازمان و شركت‌ها و مؤسسات تابعه و ارائه طرح‌ها و پيشنهادهاي مناسب در جهت اصلاح روش‌هاي موجود در راستاي ارتقاء سطح كارايي، تسريع در گردش امور، افزايش رضايت مشتريان، كاهش هزينه‌ها و دستيابي به نظام كارآمد اجرايي در سازمان و شركت‌ها و مؤسسات تابعه.

- نظارت كارشناسانه بر مشاوران و مجريان طرح‌هاي مرتبط با سيستم‌هاي مديريتي و اصلاح روش‌ها و نظارت بر حسن اجراي امور محوله به ايشان.

- انجام ساير وظايف و امور محوله از سوي معاونت .