وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره بازرسي

اداره بازرسي

شرح وظايف:

- تهيه و تنظيم برنامه هاي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ستاد سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه در جهت سنجش ميزان مطابقت عمل و عملكرد اقدام كنندگان با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي واحد.

- بازرسي از عملكرد كليه مديران و كاركنان ستاد سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نيز نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع.

- تهيه گزارشات بازرسي دوره اي در فواصل ماهيانه، ٣ماهه، ٦ ماهه، ٩ ماهه و ساليانه جهت اطلاع رياست سازمان از عملكرد كليه مديران،كاركنان و واحدهاي سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه.

- تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديريتها، كاركنان و كليه سطوح سازماني در ستاد سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه و ارائه به مديريت.

- كشف و پيشگيري از بروز مفاسد اداري از طريق انجام بازرسيهاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به رياست سازمان و ساير مراجع و واحدهاي سازماني .

- آموزش و توانمند سازي بازرسان سازمان با همكاري كميته آموزش سازمان.

- همكاري با دستگاههاي نظارتي كشوري از جمله سازمان بازرسي كل كشور و نهاد رياست جمهوري در جهت انجام امور محوله.

- ارجاع نامه ها و گزارش دستگاههاي نظارتي كشوري از جمله سازمان بازرسي كل كشور و نهاد رياست جمهوري به واحدهاي ستاد سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه به منظور پاسخگويي به استعلامات دستگاههاي بازرسي كننده كشوري.