وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مدیریت فناوري اطلاعات و ارتباطات

مدیریت فناوري اطلاعات و ارتباطات

شرح وظايف:

- برنامه‏ ريزي درجهت تدوين سياست ها و راهبردهاي مربوط به اجراي طرح ها و پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كيش .

- برنامه‏ريزي درخصوص طراحي، ايجاد و اجراي سازوكارهاي مراكز رشد و حمايت از بخش خصوصي در حوزه ICT .

- برنامه‏ريزي در جهت فرهنگ سازي و توسعه استفاده كاربردي از فناوري اطلاعات.

- تدوين طرحهاي مربوط به حمايت و تقويت بخش خصوصي به منظور ورود به عرصه هاي بين المللي فناوري اطلاعات و توسعه اشتغال.

- بررسي و تدوين زيرساخت هاي مخابراتي به منظور توسعه و گسترش شبكه هاي نوين مخابراتي جهت دسترسي سريع، آسان و مطمئن كاربران .

- تهيه وتدوين ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به حوزه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كيش.

- تهيه و تدوين راه‌كارهاي مناسب جهت جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در حوزه ICT.

- برنامه‌ريزي درجهت توسعه زيرساختارهاي ارتباطي و اطلاعاتي امن و گسترده، هم راستا و متناسب با سياست ها و نيازمندي هاي فعلي و آتي جزيره.

- انجام هماهنگي درجهت ايجاد وحدت رويه هاي سازماني كليه بخشها و واحدهاي دست اندركار فناوري اطلاعات و ارتباطات و نظارت بر اجراي بهينه و مطلوب ضوابط و مقررات در آنها.

- برنامه‏ريزي، هماهنگي و كنترل امور شبكه سازمان جهت كليه كاربران سازمان، شركتها و مؤسسات تابعه و ادارات و نهادهاي مستقر در جزيره از نظر طراحي، ايجاد، نگهداري، حفاظت و ارتقاي آن و تهيه و نگهداري سرورها و سخت افزارهاي رايانه‏اي موجود و مورد نياز.

- برنامه‏ريزي، هماهنگي و كنترل امور برنامه‌نويسي سازمان و توسعه و در صورت لزوم تهيه نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مورد نياز حوزه‌هاي مختلف سازمان.

- توسعه و به‌روزرساني وب سايت سازمان و تخصيص فضاي وب براي سايت شركت ها و مؤسسات تابعه و ادارات و نهادهاي مستقر در جزيره.

- نظارت بر عملكرد پيمانكاران تعمير و نگهداري تجهيزات رايانه‌اي و ماشينهاي اداري سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه و ارائه خدمات عمده سخت افزاري و نرم افزاري به آنها در صورت لزوم.

- تاييد خريد و نصب تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه.

- انجام اقدامات لازم جهت هماهنگي واحدهاي رايانه شركتها و مؤسسات تابعه با سياست ها و برنامه‌هاي سازمان .

- تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به مديريت .

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت .