وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت فني و عمران شهري

مديريت فني و عمران شهري

شرح وظايف:

- برنامه ريزي جهت ارزيابي و انجام اصلاحات فني بودجه ارسالي شركتها با همكاري مديريت زير بنايي و ارائه به معاونت جهت بررسي و تاييد آنها.

- برنامه ريزي و كنترل تهيه گزارشات فني و اجرايي مورد نياز با همكاري ساير مديريتهاي حوزه معاونت عمراني و زير بنايي.

- ارزيابي كارشناسان و مديران فني و اجرايي طرحها و پروژه ها و اعلام نظر به معاونت عمراني و زير بنايي جهت اخذ تصميم.

- تهيه آئين نامه هاي كيفيت و تعميرات و نگهداري كليه بخشهاي مختلف پروژه هاي عمراني با همكاري مديريت سيستم ها و روشها.

ـ همكاري در انجام برگزاري مناقصات مهندسي و انتخاب مشاور و رسيدگي به پيمان مربوطه در پروژه هاي عمراني در طول قرارداد تا تحويل قطعي كار از مشاور با گروه پيمان و رسيدگي.

- برگزاري كليه مناقصات پروژه هاي عمراني و نظارت و تائيد مناقصات پيمانكاري شركتهاي وابسته به سازمان با همكاري مديريت هاي مرتبط و گزارش آن به معاونت عمراني و زيربنايي.

- تهيه و تنظيم کليه پيمانهاي مهندسي با استفاده از بخشنامه‌هاي صادره و شرايط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و ضوابط و مقررات سازمان منطقه آزاد كيش.

- کنترل کليه صورتجلسات کارگاهي و فني مورد نياز پيمانهاي مهندسي و تائيد صورت وضعيت کارکرد پيمانکاران.

- به‌هنگام نمودن و دريافت کليه مقررات بين المللي و بخشنامه هاي مرتبط (از جمله ضوابط و مقررات ساختمان) در خصوص پيمان‌هاي عمراني و مهندسي.

- تهيه و تنظيم اسناد مناقصات و قراردادهاي مهندسي و مطالعاتي و انجام هماهنگي لازم با مهندسين مشاور و واحدهاي ذيربط در زمينه انعقاد قراردادهاي فني مهندسي.

- کنترل پيمانهاي در جريان از نظر مسايل فني- قراردادي و رسيدگي به ادعاهاي فني پيمانکاران.

- کنترل، رسيدگي و تائيد صورت وضعيتهاي کارکرد پيمانکاران و مشاوران.

- نظارت بر تهيه کليه صورتجلسات فني، قراردادي و کارگاهي مورد نياز.

ـ ارزيابي صلاحيت پيمانكاران و مشاوران جهت قرارگرفتن در ليست پيمانكاران واجد شرايط.

- هدايت پروژه هاي مهندسي تا تحويل نهايي كار.

ـ ارزيابي و انجام اصلاحات فني بودجه ارسالي شركتها در خصوص طرحها و پروژه هاي عمراني.

ـ نظارت كمي و كيفي بر اجراي پروژه هاي عمراني منطقه.

ـ ايجاد آرشيو فني و مستند سازي پروژه ها.

ـ تعريف طرحهاي مطالعاتي و پژوهشهاي فني و اجرائي در راستاي بهينه كردن پروژه‌ها به لحاظ زمان، هزينه و كيفيت با استفاده از روشهاي اجرايي نوين، استفاده از مصالح استاندارد، تهيه طرحهاي مهندسي با حفظ رعايت الزامات محيط زيست و بهينه سازي مصرف انرژي.

ـ كنترل ورود مصالح به منطقه و كنترل آزمايشگاه مصالح و ژئوتكنيك .

- برنامه‌ريزي و كنترل انجام نظارت كمي و كيفي بر اجراي پروژه هاي عمران شهري منطقه.

ـ تهيه پيش نويس قراردادهاي مديريت طرح و شركتهاي مجري با همكاري ساير مديريتهاي معاونت عمراني و زيربنايي با شركتهاي مجري از جمله عمران و خدمات شهري - ارزيابي و بررسي و برنامه ريزي جهت تهيه و تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و كنترل كيفي ساخت و ساز شهري.

ـ همكاري وهماهنگي با معاونت گردشگري در جهت حفظ آثار ميراث‌فرهنگي با درنظرگرفتن توسعه شهري.

- همكاري با مديريت GIS در راستاي استقرار نظام توسعه شهري و حمل و نقل و ارائه برنامه پايش جهت ارزيابي روند تغييرات.

- تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت.

ـ همكاري و هماهنگي و ارائه پيشنهادات جهت تهيه طرحهاي تفصيلي شهري از جمله طرحهاي تفصيلي شهرسازي و خدمات شهري.

ـ بررسي و نظارت فني بر عملكرد مديريتهاي معاونت شهرسازي و زيبا سازي شركت عمران و خدمات شهري در خصوص نقشه هاي سازه و معماري.

ـ ارزيابي و بررسي و برنامه ريزي جهت تهيه و تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و كنترل كيفي ساخت و ساز شهري.

ـ تدوين سياستها و دستورالعمل‌هاي مربوط به شناسايي بافت‌هاي فرسوده و امور مهندسين ناظر، محاسب و طراح.

ـ ارزيـــابي وكنترل عملكرد شركت عمران وخدمات شهري در اجراي طرحهاي عمراني و خدمات شهري از جمله جمع آوري و دفع مواد زائد و ايمني شهري.

ـ ارزيابي، بررسي و ارائه پيشنهادات جهت زيباسازي و مبلمان شهري.

ـ انجام مطالعات لازم و ارائه پيشنهادات در جهت ايجاد الگوهاي معماري اسلامي و سنتي و پست مدرن.

ـ همكاري وهماهنگي درجهت ارزيابي وضعيت ترافيك شهر و ارائه پيشنهادات به معاونت عمراني و زيربنايي.

- انجام ساير امور محوله از سوي معاونت.