وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت امور فرهنگي و آموزشي

مديريت امور فرهنگي و آموزشي

شرح وظايف:

- سياستگذاري و نظارت بر انجام كليه فعاليتهاي فرهنگي و تفريحي براي گردشگران و ساكنين.

- برنامه‌ريزي جهت ارتقاء فعاليتهاي اطلاع‌رساني، تبليغي، فرهنگي ازطريق شركتهاي‌تابعه و بخش‌خصوصي.

- نظارت بر مطالعات لازم در شناسايي ساز و كار مورد نياز جهت رونق گردشگري و سرمايه گذاري از طريق ابزارهاي فرهنگي و هنري ، تفريحي ، جشنواره هاي فصلي و...

- همايشهاي عمومي و مرتبط با امور فرهنگي و هنري .

- مطالعه و طراحي جشنواره هاي فصلي و موضوعي.

- توسعه فعاليتهاي صنفي بخش خصوصي در زمينه امور فرهنگي و هنري.

- تهيه شاخص‌هاي لازم براي ارزيابي وضعيت فرهنگي و هنري منطقه، محاسبه و به‌روزرساني آنها.

- تهيه شناسنامه مراكز فرهنگي و هنري اعم از دولتي و خصوصي و نظارت بر روند بهبود ارتقاي كيفي فعاليت هاي فرهنگي و هنري.

- نظارت بر ايجاد، نگهداري و توسعه مراكز آموزشي دولتي و خصوصي و تهيه گزارش هاي لازم.

- برقراري ارتباط با نهادهاي آموزشي منطقه به منظور اخذ نظرات و پيشنهادات آنها.

- نظارت و كنترل سطح كيفي آموزشگاه‌هاي علمي و آزاد با همكاري ادارات و نهادهاي مربوطه.

- تهيه شناسنامه براي كليه مراكز آموزشي اعم از دولتي و غيرانتفاعي و نظارت بر روند بهبود ارتقاي كيفي فعاليتهاي آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي.

- اتخاذ ترتيبات لازم جهت برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي جهت اقشار مختلف با توجه به اهداف و برنامه‌هاي سازمان و همكاري نهادها و ادارات مربوطه.

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت.