وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظايف

شرح وظايف

- برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت برگزاري مجامع عمومي شركتها و مؤسسات تابعه.

- بررسي گزارشات بازرس قانوني و حسابرس مستقل كليه شركتها و مؤسسات تابعه سازمان و تهيه و تدوين گزارش تحليلي جهت اتخاذ تصميمات مقتضي.

- پيگيري چگونگي اجراي مصوبات مجامع عمومي سال مالي شركتها و مؤسسات در فرصتهاي تعيين شده ازجانب مجمع و تهيه گزارش‌هاي مورد لزوم.

- ملاحظه و تحليل بودجه‌هاي تنظيمي در چهارچوب مقررات جاري و اعلام نقطه نظرات ارشادي درخصوص شركتها و مؤسسات تابعه.

- اخذ صورتجلسات هيات مديره شركتها و مؤسسات تابعه در فرصتهائي كه در اساسنامه قيد شده و انطباق مصوبات آن با ضوابط كلي و اساسنامه.

- مطالعه و اصلاح و تبيين و پيشنهاد كليه آئين نامه ها و دستورالعمل ها و پيشنهاد براي اصلاح آن.

- و ارائه گزارش‌هاي موردي و تطبيق اقدامات انجام شده با الزامات اجرائي از نظر اجراي مقررات ضوابط و شيوه‌نامه‌هاي مورد عمل در مقاطع مختلف و مواعيد معين.

- ارائه گزارشات تخصصي و حرفه‌اي از كارايي و توان اجرائي سيستم‌هاي مختلف موجود، ظرفيت سيستم‌هاي طراحي شده در فعاليتهاي مالي، اقتصادي و تجاري سازمان.

- انجام ساير امور محوله از سوي رياست سازمان.