وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره امور اتباع خارجي

اداره امور اتباع خارجي

شرح وظايف:

- انجام امور مربوط به در خواست تمديد اقامت اتباع خارجي مطابق با مقررات و ضوابط مربوطه

- انجام امور مربوط به درخواست صدور پروانه اشتغال مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

- انجام سايرامور محوله از سوي مديريت.