وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره ارزيابي عملكرد

اداره ارزيابي عملكرد

شرح وظايف:

- تهيه و تدوين شاخص‌هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد ستاد سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه.

- طراحي، تدوين و استقرار نظام ارزيابي و بهبود عملكرد سازمان، شركت‌ها و مؤسسات تابعه.

- اجراي دستور العملهاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرمها و مستندات لازم.

- احصاء فرمهاي تكميل شده و نتايج آنها و ارايه به مديريت.

- پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد در سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به مديريت در مقاطع زماني تعيين شده.

- نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد در سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه و تحليل ارزيابي‌هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم

- ارائه گزارشهاي لازم جهت استفاده از نتايج و سنجش ارزيابي عملكرد در انتصابات سازماني توسط رياست سازمان.

- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه هاي عمومي ارزيابي عملكرد و شاخص هاي مورد عمل در سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه.

- انجام ساير امور محوله از سوي مديريت.