مدیریت گمرک و ترانزیت

معرفی مدیریت

گمرك منطقه آزاد كيش واحدي از زير مجموعه سازمان منطقه آزاد كيش مي باشد كه مجري مقررات صادرات و واردات در منطقه آزاد كيش مي باشد

معرفي مسئولين واحدهاي مختلف گمرك منطقه آزاد كيش:
 -
مديريت گمرك منطقه آزاد كيش - صادق جلالي

 - سرويس ارزيابي - محمود دشتي

 - دايره ارزش گذاري- سيد محمد سعيد شفيعي

 - درب خروج- حميد قره گزلو

 - واحد صدور قبض انبار- محبوب عسگري

 - واحد صدور پروانه- فرهاد باقي زاده

 - واحد بازبيني- خانم ناتري

 - مسئول دفتر و دبيرخانه- فرزان علائي