مديريت امور زيربنايي

شرح وظايف:

- برنامه‌ريزي اجراي پروژه‌هاي زيربنايي

- مستندسازي اجرای پروژه‌هاي تاسيسات زيربنائي 

- نظارت بر عملكرد پيمانكاران و دستگاه نظارت مرتبط با تاسيسات زيربنائي

- برنامه‌ريزي جهت تهيه و تدوين ضوابط و مقررات پروژه‌هاي تاسيسات زيربنائي

- همكاري در برگزاري مناقصات مهندسي و انتخاب مشاور و رسيدگي به پيمان مربوطه در پروژه‌هاي تاسيسات زيربنائـي

- نظارت فني بر اجراي صحيح پروژه‌هاي زير بنايي از نظر كيفي و كمي

- تهيه گزارشات كارشناسي در زمينه نواقص و مسائل تاسيسات زير بنايي موجود در راستاي توسعه و تكميل آنها

ـ ارائه پيشنـهادات و همكاري با سایر مدیریت ها در راستاي تهيه طرحهاي تفصيلي، موضوعی و موضعی