شرح وظايف

- سياست‌گذاري در زمينه اجراي طرحهاي جامع و تفضيلي و آماده‌سازي اراضي و نظارت بر حسن اجراي آنها.

- سياست گذاري در زمينه اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنايي و نظارت بر حسن اجراي آنها.

- نظارت بر بررسي بودجه طرحهاي عمراني و تاييد آنها و ارائه به معاونت طرح، برنامه و فناوري اطلاعات جهت اخذ تصويب رياست سازمان.

- سياست گذاري و نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي اصول و معيارها و ضوابط شهرسازي و هدايت ساخت و سازها و فعاليت هاي اجرايي بخش خصوصي.

- سياست گذاري و نظارت و اجراي طرح هاي مرتبط با امور خدمات شهري و نگهداري تاسيسات عمومي شهري، توسعه فضاي سبز، مبلمان شهري، زيبا سازي و عمران شهري

- سياست گذاري و نظارت بر امور توسعه توليد و توزيع آب و برق، تصفيه فاضلاب و تامين گاز.

- سياست گذاري و نظارت بر احداث و توسعه راهها و مسيرهاي درون شهري، پايانه هاي هوايي و دريايي، تاسيسات و ابنيه مناطق ساحلي.

- سياست گذاري و نظارت و اجراي طرح هاي جمع آوري و تهيه و بهنگام سازي اطلاعات جغرافيايي.

- سياست گذاري و نظارت بر تخصيص و واگذاري اراضي به كاربريهاي مختلف.

- سياست گذاري و نظارت و اجراي طرح هاي تهيه و توليد مصالح ساختماني و استفاده از تكنولوژي ساختمان در ساخت و سازهاي منطقه.

- سياست گذاري و نظارت بر امور حفظ محيط زيست منطقه در راستاي اهداف و راهبردهاي كلان سازمان منطقه آزاد كيش.

- سياستگذاري ، نظارت و برگزاري كليه مناقصات پروژه هاي عمراني و زير بنايي و كنترل پروژه هاي فني و عمراني و رسيدگي به پيمان اين قراردادها تا تحويل نهايي كار.

- نظارت بر تشكل هاي صنفي مرتبط با وظايف و مسئوليتهاي حوزه معاونت.

- انجام ساير اموري كه از سوي رياست سازمان تعيين مي گردد.