وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظايف

شرح وظايف

سياستگذاري و نظارت در زمينه هاي:

- شناسايي و معرفي ويژگيها، امكانات و جاذبه هاي گردشگري كيش به گردشگران.

- شناسايي و جذب بازارهاي هدف جهت جذب گردشگران بر مبناي طرح جامع مقصد كيش و ساير برنامه ها و طرحهاي مصوب.

- بهره برداري از تجربيات گردشگري ساير كشورها(بويژه) كشورهاي مسلمان.

- شناسايي سازوكارهاي مورد نياز در جهت رونق گردشگري كيش در تمامي اوقات سال از طريق ابزارهاي هنري، ورزشي، تفريحي، جشنواره هاي فصلي و ...

- انجام كليه امور و فعاليتهاي مرتبط با بخش گردشگري در ستاد سازمان، شركتها و مؤسسات تابعه مرتبط با اين بخش و واحدهاي بخش خصوصي.

- استانداردسازي و استقرار سيستم‌هاي مديريتي نوين در واحدهاي ارائه‌كننده خدمات و محصولات گردشگري

- تهيه و تدوين مقررات، ضوابط، معيارها و دستور العمل هاي مورد نياز بخش گردشگري به شركتها و مؤسسات وابسته و بخش خصوصي در كيش و نظارت بر اجراي آنها.

- شناسايي نقاط ضعف، كمبودها و نيازهاي بخش گردشگري كيش و تلاش در جهت حل و فصل آنها.

- شركت در نمايشگاهها و سمينارهاي بين‌المللي مرتبط با امر گردشگري به منظور دريافت آخرين تحولات بين المللي در امر گردشگري.

- اجراي فعاليتهاي آموزشي و ارتقاي دانش و مهارتهاي نيروي انساني بخش گردشگري.

- انجام تعاملات سازماني در جهت توسعه مناسبات با بخش خصوصي و استفاده از ظرفيتهاي آن بخش در امر گردشگري.

- برقراري ارتباط و انجام تعاملات سازماني با سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي وساير نهادها و دستگاههاي ذيربط و استفاده از تجربيات آنها.

- انجام كليه امور مرتبط با حفاظت و بهره‌برداري از ميراث فرهنگي و توسعه صنايع دستي در منطقه

- هماهنگي با معاونت اقتصادي و سرمايه‌گذاري درخصوص جذب سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري.

- نظارت بر فعاليت تشكل‌هاي صنفي مرتبط با وظايف و مسئوليتهاي حوزه معاونت.

- انجام ساير امور محوله از سوي رياست سازمان.