وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظايف

شرح وظايف

- سياست‌گذاري و نظارت عاليه بر انجام امور مربوط به توسعه آموزش كيش شامل: اجراي طرحها و برنامه‌هاي آموزشي از سطوح پيش دبستاني تا پيش دانشگاهي.

- برقراري ارتباط با نهادها، دستگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي، به منظور بهره‌مندي از قابليتها و تجربيات آنها در كيش.

- سياست‌گذاري و نظارت عاليه برانجام امور مربوط به تامين نظم اجتماعي، امنيت شهروندان، سرمايه گذاران و گردشگران.

- انجام هماهنگي هاي لازم با نهادها و دستگاههاي ذيربط جهت برگزاري انتخابات عمومي در كيش.

- سياست گذاري و نظارت عاليه بر ايجاد و توسعه نهادهاي مدني مانند تشكلها و سازمانهاي غير دولتي، اتحاديه ها و انجمن ها با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه.

- سياست گذاري و نظارت عاليه بر انجام امور توسط نهادها و دستگاههاي اداري و انتظامي با توجه به مسئوليتها و اختيارات آنها و قوانين و مقررات ويژه مناطق آزاد.

- سياست گذاري و نظارت عاليه بر تشكيل شوراهاي اداري و ايجاد هماهنگي بين نهادها و دستگاههاي دولتي در انجام وظايف محوله در راستاي اهداف كلان منطقه.

- سياستگذاري و نظارت درخصوص تهيه و تدوين شاخص‌هاي لازم براي ارزيابي وضعيت اجتماعي منطقه.

- سياست گذاري و نظارت عاليه بر انجام امور مرتبط با توسعه وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بانوان كيش و حل مسائل و مشكلات خاص آنان.

- سياست‌گذاري و نظارت عاليه بر انجام امور مرتبط با ارتقاء وضعيت اقتصادي و اجتماعي بوميان، اقشار آسيب‌پذير كيش و اجراي برنامه‌هاي حمايتي و توانمندسازي آنان.

- سياست‌گذاري و نظارت عاليه بر انجام امور مرتبط با تامين بهداشت عمومي منطقه.

- سياست‌گذاري و نظارت عاليه بر درخواست صدور پروانه اقامت و پروانه اشتغال جهت اتباع خارجي از مراجع ذيصلاح با توجه به قوانين و مقررات مربوطه.

- ارتباط با مقامات سياسي و مذهبي منطقه به عنوان نماينده مديريت عالي سازمان.

- نظارت بر تشكل‌هاي صنفي مرتبط با وظايف و مسئوليتهاي حوزه معاونت.

- ارزيابي عملكرد مديران دستگاههاي اجرايي مستقر در منطقه و اعلام به رياست سازمان جهت اخذ تصميم.

- سياستگذاري و نظارت بر انجام كليه فعاليتهاي فرهنگي و تفريحي براي گردشگران و ساكنين.

- برنامه‌ريزي جهت ارتقاء فعاليتهاي اطلاع‌رساني، تبليغي، فرهنگي ازطريق شركتهاي‌تابعه و بخش‌خصوصي.

- اتخاذ تمهيدات لازم جهت برگزاري مراسم و سخنرانيها ، جشنها و فعاليت هاي ملي ، مذهبي .

- همايشهاي عمومي و مرتبط با امور فرهنگي و هنري .

- مطالعه و طراحي جشنواره هاي فصلي و موضوعي.

- توسعه و راهبري فرهنگسراها، كتابخانه‌ها، مراكز نمايشي و دارالقرآن .

- توسعه فعاليتهاي صنفي بخش خصوصي در زمينه امور فرهنگي و هنري.

- برقراري ارتباط با نهادها و مراكز فرهنگي منطقه به منظور اخذ نظرات و پيشنهادات آنها.

- انجام ساير امور محوله از سوي رياست سازمان.