وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظايف

شرح وظايف

- سياست گذاري و نظارت عاليه بر انجام امور مرتبط با انتخاب، استخدام، نگهداري و ارتقاء منابع انساني سازمان از قبيل حقوق و دستمزد، احكام كارگزيني و خدمات بيمه اي و درماني كاركنان.

- اداره امور كميته منابع انساني سازمان.

- سياست گذاري و نظارت عاليه بر انجام امور مرتبط با نگهداري اموال و مستغلات سازمان، منازل و ساختمانهاي سازماني.

- برنامه ريزي و نظارت عاليه بر انجام امور مرتبط با عملكرد مالي سازمان از قبيل پرداختها، دريافتها، صدور و تاييد اسناد مالي، تنظيم دفاتر قانوني و تهيه صورتهاي مالي و بيلان ساليانه.

- سياست گذاري و نظارت عاليه بر انجام امور مرتبط با تداركات، تعمير و نگهداري تجهيزات و اموال مورد نياز سازمان.

- تاييد نهايي صورتهاي مالي و ساير گزارشات تهيه شده در حوزه معاونت مالي و منابع انساني

- تصويب نهايي پرداختهاي سازمان

- امضاي كليه اسناد، چكها و اوراق و قراردادهاي تعهد آور .

- سياست‌گذاري و نظارت بر تهيه و تنظيم لوايح بودجه سنواتي سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه و تصويب آن در مراجع ذيربط و ذي صلاح.

- سياست‌گذاري، نظارت و انجام تبادل موافقت‌نامه‌ها بر اساس بودجه‌هاي سنواتي و تخصيص بودجه حوزه مركزي و شركتها و مؤسسات تابعه سازمان.

- نظارت بر چگونگي اجراي بودجه‌هاي سنواتي حوزه مركزي و شركتها و مؤسسات تابعه.

- سياست‌گذاري و نظارت بر طراحي نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي حوزه مركزي و شركتها و مؤسسات تابعه سازمان.

- سياست‌گذاري و نظارت بر تهيه و تنظيم وظايف و اختيارات واحدهاي سازماني و چگونگي تخصيص پستهاي سازماني به كاركنان.

- سياست‌گذاري و نظارت بر استقرار و نگهداري سيستم‌هاي نوين مديريتي و اجرايي در حوزه مركزي و شركتها و مؤسسات تابعه.

- سياست‌گذاري و نظارت بر تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي، جهانگردي، اجتماعي به منظور به هنگام‌سازي برنامه‌هاي توسعه سازمان.

- انجام ساير اموري كه از سوي رياست سازمان تعيين مي‌گردد.