وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظايف

شرح وظايف

- برنامه ريزي و نظارت بر انجام امور مربوط به مكاتبات درون و برون سازماني مديرعامل.

- ابلاغ كتبي، كليه دستورات نظرات و سياستهاي مديرعامل به تمامي واحدها و مديران سازمان و مؤسسات تابعه و نظارت بر انجام امور مربوط به پيگيري دستورات مديرعامل از كليه سطوح ستادي سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه تا حصول نتيجه.

- برنامه ريزي در جهت اداره منظم جلسات و تهيه جداول زمانبدي شده و ملاقات مستمر مديرعامل با مسئولين و روساي دستگاههاي اجرايي مستقر در كيش.

- برنامه ريزي و شركت در جلسات شوراي معاونين، تهيه و تدوين و ابلاغ مصوبات شورا به كليه واحدها جهت اجراء و پيگيري تا حصول نتيجه.

- نظارت بر چگونگي اداره امور دفتري و دبيرخانه اي دفترمديرعامل و نظارت بر چگونگي تلخيص كليه گزارشهاي ارسالي جهت مديرعامل سازمان به منظور سهولت در امر مطالعه مديرعامل و گردش سريع گزارشها در جهت بروز نمودن آنها در گردش مكاتباتي دفتر.

- برنامه ريزي و نظارت در خصوص بازديد مديرعامل از روند اجراي طرحها و پروژه هاي در دست انجام در سطح كيش.

- برنامه ريزي در جهت انجام ديدارهاي مديرعامل با اقشار مختلف مردم و پيگيري امور مربوط به آنها از طريق مجاري ذيربط.

- برنامه‌ريزي در جهت حضور و سخنراني مديرعامل در مراسم و مناسبت‌هاي مذهبي، ملي و رويدادهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و پيگيري امور مربوط به آنها از طريق مجاري ذيربط.

- برنامه‌ريزي و هماهنگي در جهت انجام مصاحبه‌هاي مديرعامل با انواع رسانه‌هاي داخلي و خارجي.

- انجام ارتباط با دستگاههاي اجرايي كشور از جمله دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نهاد رياست جمهوري، معاونت اجرايي رياست جمهوري و ... در خصوص پيگيري دستورات مديرعامل پيرامون امور مربوط به آنان.

- برنامه ريزي و نظارت در خصوص سفرها و ماموريت هاي داخلي و خارجي مديرعامل و انجام هماهنگي هاي لازم در اين زمينه.

- برنامه ريزي، نظارت و انجام امور مربوط به ارائه خدمات به كليه ميهمانان و مدعوين سازمان در كيش اعم از داخلي و خارجي و هماهنگي با مراجع ذيربط در اين خصوص.

- برنامه ريزي جهت بازديدها، برگزاري جلسات و ملاقاتهاي مهمانان و هيات هاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي و هماهنگي با مراجع ذيربط در اين خصوص.

- تدوين استاندارد و چگونگي ارايه خدمات به ميهمانان و مدعوين سازمان با توجه به شان، منزلت ، جايگاه سازماني مدعوين و ميهمانان سازمان .

- نظارت در خصوص نگهداري تاسيسات ، امكانات و تجهيزات مربوط به تشريفات سازمان .

- نظارت و مديريت در خصوص انجام امور مربوط به پاويون و CIP و VIP .

- اداره امور مربوطه به نيروي انساني تشريفات و تصميم گيري در خصوص چگونگي انجام وظايف و تقسيم كار و عزل و نصب آنان .

- برقراري ارتباط و هماهنگي لازم با واحدهاي تشريفات ساير دستگاههاي اجرايي ازجمله اداره كل تشريفات رياست جمهوري و ساير دستگاههاي كشوري و ... جهت برنامه‌ريزي سفر مقامات‌عالي‌رتبه نظام به كيش.

- انجام هماهنگي كامل حراست فيزيكي با دفترمديرعامل درخصوص حفظ و حراست از تاسيسات و امكانات تشريفات .

- ارتباط مستمر با معاونت توسعه مديريت در جهت رفع كمبودها و به روز نمودن وسايل ، تجهيزات و امكانات تشريفات.

- سياست‌گذاري و نظارت بر تعريف و اجراي پروژه‌ها و برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در منطقه.

- سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و خدمات الكترونيكي و اينترنتي در منطقه.

- سياست‌گذاري و نظارت بر تهيه و تدوين ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي مرتبط و ايجاد وحدت رويه سازماني كليه بخشها و دست اندركاران حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

- سياست‌گذاري و نظارت بر تدوين و اجراي ساز و كارهاي مورد نياز جهت تحقق طرح دولت الكترونيكي.

- نظارت بر تشكل‌هاي صنفي مرتبط با وظايف و مسئوليتهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات .

- انجام ساير امور محوله از سوي رياست سازمان.