وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظايف

شرح وظايف

- نظارت بر تهيه و تدوين شاخص‌هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد ستاد سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه.

- طراحي، تدوين و استقرار نظام ارزيابي و بهبود عملكرد سازمان، شركت‌ها و مؤسسات تابعه.

- استفاده از نتايج و سنجش ارزيابي عملكرد در انتصابات سازماني توسط رياست سازمان.

- نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ستاد سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه در جهت سنجش ميزان مطابقت عمل و عملكرد اقدام كنندگان با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي واحد.

- تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديريتها، كاركنان و كليه سطوح سازماني در ستاد سازمان و شركتها و مؤسسات تابعه و ارائه به رياست سازمان.

- اعلام نظر در مورد رضايت رياست سازمان و مردم از نحوه عملكرد كاركنان و مديران به معاونت توسعه مديريت در جهت اعمال تشويقات و بهره مندي از مزاياي استخدامي.

- همكاري با دستگاههاي نظارتي كشوري از جمله سازمان بازرسي كل كشور و نهاد رياست جمهوري در جهت انجام امور محوله.

- جمع بندي شكايات واصله در مقاطع ٣ ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش براي رياست سازمان به گونه اي كه سبب كاهش شكايات مردمي گردد.

- انجام ساير اموري كه در چارچوب برنامه‌هاي ارزيابي عملكرد از سوي رياست سازمان و يا ساير دستگاهها ( دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ....) ابلاغ مي‌گردد.