وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

شرح وظایف

شرح وظایف

- نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادها، مبايعه نامه ها و اسناد تعهدآور حقوقي مطابق با قوانين موضوعه و مقررات و ضوابط حقوقي.

- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام امور اقامه، طرح و پاسخ به دعاوي له و عليه سازمان، تهيه لوايح حقوقي مربوطه و پيگيري وصول مطالبات و قراردادهاي تنظيمي بر اساس موارد مذكور.

- برنامه ريزي و نظارت بر امور تحديد حدود-تفكيك، ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك سازمان و ساير اشخاص ثالث و نقل و انتقال، توقيف و ترهين اسناد مالكيت صادره.

- تدوين سياستها و خط مشي هاي حقوقي سازمان جهت ايجاد هماهنگي در امور حقوقي شركتها و مؤسسات تابعه و نظارت بر اجراي آنها.

- شركت و يا اعزام نماينده به محاكم و مراجع عالي قضايي، نهادهاي تقنيني و اجرايي جهت اعلام ديدگاه هاي حقوقي سازمان، ارائه پيشنهادات راهگشا براي منطقه و پيگيري تصويب قوانين، بخشنامه ها و آئين نامه هاي مناسب و حذف قوانين و بخشنامه هاي مغاير و مزاحم.

- ارائه نظرات، پيشنهادات و مشورتهاي حقوقي به مديريت عالي سازمان.

- انجام اقدامات لازم جهت هماهنگي امور حقوقي شركتها و مؤسسات تابعه از طريق تدوين سياستها و خط مشي هاي حقوقي جهت ابلاغ به آنها از طريق مديريت عالي سازمان.

- نظارت بر اجراي خط مشي ها و سياستهاي حقوقي سازمان در شركتها و موسات تابعه از ديدگاه حقوقي و قانوني.

- اظهار نظر و ارائه گزارشات كارشناسي در زمينه مسائل حقوقي شركتها و مؤسسات تابعه و ارائه مشورتهاي حقوقي به شركتها و مؤسسات تابعه.

- انجام ساير امور محوله از سوي رياست سازمان.