وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره پاسخگويي و رسيدگي به شكايات

اداره پاسخگويي و رسيدگي به شكايات

شرح وظايف:

- بررسي و تحقيق در خصوص صحت و سقم موضوع شكايت واصله به دفتر.

- دريافت شكايات و شكوائيه هاي حضوري و مكتوب مردمي از كليه واحدها و كاركنان سازمان و رسيدگي به آنها تا حصول نتيجه و ارائه گزارشات به مديريت و در صورت لزوم انعكاس به شكايت كننده.

- بررسي و پاسخگويي در خصوص مراجعات يا نهادهاي نظارتي و بازرسي كشور از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي كل كشور.

- پيگيري و اخذ نظرات نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي سازماني در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان.

- ارايه جمع بندي شكايات واصله در مقاطع ٣ ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مديريت به گونه اي كه سبب كاهش شكايات مردمي گردد.

- پيگيري جهت ارسال پاسخ به شاكيان.