وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت نظارت بر خدمات و مراكز گردشگري

مديريت نظارت بر خدمات و مراكز گردشگري

شرح وظايف:

- برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم جهت ارتقاء ارائه خدمات گردشگري توسط مراكز و واحدهاي مربوطه در جزيره كيش.

- برنامه ريزي و اتخاذ تمهيدات لازم جهت نظارت بر فعاليت هاي مراكز و مؤسسات گردشگري

(مراكز اقامتي، دفاتر خدمات مسافرتي، مراكز پذيرايي، اماكن تفريحي و...) در جزيره كيش

- برنامه ريزي و كنترل اجراي مقررات، ضوابط، معيارها و استانداردهاي تدوين شده و ابلاغي توسط كليه واحدهاي تحت پوشش سازمان و بخش خصوصي.

- برنامه ريزي در جهت رشد كمي و كيفي خدمات گردشگري از طريق شناسايي عوامل تاثير گذار در اين بخش با هماهنگي مديريت توسعه گردشگري.

- برنامه ريزي به منظور شناسايي سازوكارهاي جديد خدمت رساني به گردشگران و ايجاد امكانات و تاسيسات گردشگري مورد نياز.

- بررسي گزارشات واصله و پيگيري نتايج بازرسي ها و شكايات از طريق مراجه ذيربط

- نظارت بر چگونگي اجراي مراحلي از صدور مجوزهاي گردشگري كه توسط تشكل هاي صنفي مرتبط انجام مي شود.

- بررسي و تائيد نهايي درخواستهاي ايجاد، تاسيس و فعاليت واحدها و مراكز گردشگري( مراكز اقامتي و پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و آژانس هاي هواپيمايي، مراكز تفريحي و سرگرمي بجز مراكز ورزشها و تفريحات دريايي) بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.

- برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت برگزاري جلسات با فعالان بخش‌گردشگري براي شناخت و انعكاس مسائل و مشكلات بخش گردشگري و دستيابي به راهكارهاي اجرايي به منظور ارتقاء سطح خدمات گردشگري.

- تهيه و تدوين بودجه هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت.

- انجام ساير امور محوله از سوي معاونت