وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت امور مالي

مديريت امور مالي

شرح وظايف:

- برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل انجام امور مرتبط با عملكرد مالي سازمان از قبيل: پرداختها، دريافتها، اسناد مالي، تنظيم دفاتر قانوني، تهيه گزارشات سالانه، تخصيص اعتبارات و انعقاد قرارداد.

- كنترل مدارك و اسناد مربوط به پرداختهاي مالي مرتبط با پروژه ها و طرحهاي عمراني، اسناد هزينه بخش‌هاي مرتبط، اسناد مربوط به خدمات پيماني و قراردادها، اسناد تسويه تنخواه گردانها، اسناد پرداختهاي متفرقه مرتبط با خريد كالا، خدمات، مسافرت و بررسي صحت و تطابق اسناد واصله با آئين‌نامه معاملات و اصول حسابداري و پرداخت هزينه‌ها و مفاصا حساب.

- برنامه‌ريزي و كنترل تنظيم و نگهداري دفاتر مالي سازمان، دفتر معين و دفتركل، استخراج اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي، حساب سود و زيان و ترازنامه.

- برنامه‌ريزي و كنترل هماهنگ سازي سرفصل حسابهاي واحدهاي تابعه با سازمان .

- برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل انجام امور حفظ و نگهداري اموال و ملزومات اداري و مصالح، ابزار و وسائل خريداري شده در انبار و پياده سازي سيستم سفارشات و نگهداري موجودي.

- پاراف اسناد و قراردادهاي تعهدآور سازمان و ارائه آنها به معاون اداري و مالي جهت تائيد نهايي آنها.

- انجام ساير اموري كه از سوي معاونت تعيين مي‌شود.