وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت منابع انساني

مديريت منابع انساني

شرح وظايف:

- برنامه‌ريزي، هماهنگي و كنترل انجام امور انتخاب و گزينش نيروي انساني، تهيه و نگهداري پرونده‌هاي پرسنلي، كنترل حضور و غياب و كاركردهاي ماهانه كاركنان و صدور احكام اداري.

- برنامه‌ريزي، هماهنگي و كنترل انجام امور تامين خدمات بيمه اي و درماني و امور رفاهي كاركنان.

- برنامه‌ريزي، هماهنگي و انجام امور مرتبط با اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل (تعريف شغل و شاغل، تعيين شرايط احراز، ‌و ...).

- برنامه ريزي، هماهنگي و كنترل انجام امور ثبت، نگهداري، توزيع نامه هاي اداري، پرونده ها و ارسال مراسلات سازمان.

- تائيد و امضاي احكام پرسنلي و گزارشات تهيه شده در مديريت منابع انساني.

- انجام امور مرتبط با كميته منابع انساني سازمان به عنوان دبير كميته برابر ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه.

- تهيه راهكارهاي لازم و اهتمام در افزايش بازدهي و اثر بخشي كاركنان سازمان با همكاري گروه تشكيلات و سيستم ها و روشها.

- اهتمام در ايجاد فضاي انگيزشي در بين كاركنان سازمان از طريق تدوين و اجراي راهكارهاي لازم با همكاري واحدهاي ذيربط.

- تهيه و تدوين بودجه‌هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت.

- انجام ساير اموري كه از سوي معاونت تعيين مي‌شود.