وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

مديريت بهداشت و درمان

مديريت بهداشت و درمان

شرح وظايف:

- تهيه و تدوين و ارائه سياست‌ها، خط مشي‌ها و برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي مربوط به نيروي انساني گروه پزشكي، خدمات بهداشتي-درماني، دارويي، بهزيستي و تأمين اجتماعي

- فراهم نمودن بسترهاي لازم براي توسعه گردشگري سلامت و بيوتوريسم در جزيره

- انطباق محتواي برنامه‌هاي بهداشتي و درماني با نيازهاي كيشوندان و گردشگران ناشي از توسعه علوم و فناوري.

- برنامه‌ريزي و نظارت بر تأمين بهداشت عمومي در سطح جزيره و ارتقاء سطح آن خصوصا در زمينه سلامت محيط، مبارزه با بيماري‌ها، تغذيه و تنظيم خانواده، سلامت دهان و دندان، آموزش بهداشت عمومي، بهداشت كار، بهداشت مدارس و شاغلان با اولويت‌دهي بهداشت مادران و كودكان، با هماهنگي و همكاري دستگاه‌هاي ذيربط

- بسترسازي جهت انجام پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در جميع رشته‌هاي پزشكي و زمينه‌هاي بهداشتي و درماني و نيز گسترش زمينه فعاليت مؤسسات و واحدهاي پژوهش پزشكي و نظارت بر پژوهش‌ها و هماهنگ‌سازي برنامه‌هاي افراد و مؤسسات و مراكز شاغل در زمينه‌هاي بهداشتي و درماني جزيره.

- فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري كليه ساكنان كيش و گردشگران از خدمات درماني در حدود امكانات و بهبود استاندارد آنها و استفاده از مؤسسات خيريه و بخش خصوصي و انواع بيمه‌هاي درماني

- تهيه و تدوين بودجه‌هاي سنواتي مورد نياز طرحها و پروژه‌هاي مرتبط جهت ارائه به معاونت.

- برنامه‌ريزي و نظارت بر فعاليت‌هاي مربوط به تأمين و ارائه خدمات به معلولان جسمي و ذهني و اجتماعي و انجام اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده افراد بي‌سرپرست نيازمند و تشويق و ترغيب افراد خير و مؤسسات خصوصي جهت ارائه خدمات فوق‌الذكر

تعيين و اعلام استاندارد‌هاي مربوط به؛

الف) خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي

ب) مواد دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، آرايشي و آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي

ج) بهداشت كليه مؤسسات و واحدهاي خدماتي-توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور

- تعيين مباني محاسبه هزينه‌ خدمات تشخيصي و درماني، دارويي، بهزيستي و تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي مربوطه در بخش‌هاي مختلف درماني جزيره

- تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي و آزايشگاهي و فرآورده‌هاي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و ارزشيابي، نظارت و كنترل ضوابط مذكور

- پيگيري و نظرات بر تحقق اهداف و تعهدات مديريت در مورد بهداشت و درمان و بيوتوريسم جزيره

- انجام ساير امور محوله از سوي معاونت.