وبسایت سازمانی منطقه آزاد کیش

اداره حسابرسی سازمان

اداره حسابرسی سازمان

■شرح وظايف:

- برنامه ريزي و نظارت بر عمليات و فعاليتهاي مالي سازمان، حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي درآمد، هزينه، دريافتها و پرداختها به جهت تطابق با قوانين و مقررات مالي و ضوابط لازم الاجرا .

- برنامه ريزي و نظارت بر عمليات و فعاليتهاي مالي شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته و رسيدگي به حسابهاي درآمد، هزينه، دريافتها و پرداختها به جهت تطبيق با ضوابط مالي و معاملات شركت يا مؤسسه مربوطه .

- هماهنگي و انجام امور بررسي صحت روشهاي كاربردي و قابليت اعتماد سيستمهاي جمع آوري، تلخيص، طبقه بندي، تدوين گزارشها و تهيه آمار و اطلاعات مختلف مالي و نظارت بر حسن اجراي مقررات، آئين نامه ها، روشهاي مالي در سازمان .

- هماهنگي و انجام امور بررسي هاي ادواري منظم از فعاليتهاي مديريت امور مالي، كنترل انواع پرداختهاي پروژه ها، قراردادها، حقوق و دستمزد، تنخواه گردانها و ساير پرداختها و رسيدگي به حساب نقدينگي صندوق و بانكها .

- هماهنگي و انجام امور رسيدگي هاي ادواري منظم از فعاليتهاي واحد حسابداري،كنترل حساب انواع درآمدها و وصولي ها، حسابداري اموال وانبار داراييها، كنترل مغايرتهاي بانكي، فهرست حسابها و محتواي آنان، مدارك و مستندات و اسناد و مجوزها، ثبت در دفاتر و ساير اقدامات حسابداري.

- هماهنگي و انجام امور بررسي نحوه تنظيم صورت وضعيتهاي عمليات اجرايي و ساختماني، خدمات خريد كالا و حصول اطمينان از رعايت ايين نامه هاي مالي و عملياتي سازمان.